Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

За проекта

Софтуерният прототип „Указател за цитируемост на публикации от български автори“ е разработен по проект с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ (Конкурс за финансиране на научни изследвания, договор № ДН 15/1 от 11.12.2017 г.). Той може да послужи за количествена и качествена оценка на персоналните постижения на българските учени и на качеството на българските научни публикации, на постиженията на научните организации и на издателите на научна продукция.

Крайната цел е доразвиване на прототипа в софтуерна система „Български цитатен индекс“ (БЦИ), която да допринесе за идентифициране на научните публикации на български език и осигуряването на достъп до експертно оценени данни за тях.

Повече за проекта

Връзка с екипа