Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Относно "задължението" на надарения за издръжка, или още веднъж за отменителното основание по чл. 227, ал. 1, б. „в“ ЗЗД Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Иван Русчев Русчев
Заглавие на статия: Относно "задължението" на надарения за издръжка, или още веднъж за отменителното основание по чл. 227, ал. 1, б. „в“ ЗЗД
Паралелно заглавие: About the maintenance obligation of the donee or once more about the grounds for revocation under art. 227, para. 1, subpara. "c" of the law of obligations and contracts
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 27
Година: 2016
Книжка: 1
Страници: 7-26
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: donation, bilateral transaction, maintenance obligation, gratuitous benefit, moral obligations
Интернет адрес:
Резюме: This article examines matters controversially resolved in theory and practice which concern the legal nature of the obligation of gratitude, including the donee’s obligation to provide maintenance to the donor should the need arise, these matters being legally regulated by the provision of Art. 227, para. 1, subpara. “c” of the Law on Obligations and Contracts. Consideration is also given to the issues ensuing from the doctrinal thesis according to which the maintenance obligation turns any donation agreement into a bilateral one (and, according to some authors, into an aleatory one as well), such as whether the obligation of gratitude – and the maintenance obligation, in particular – is of legal or moral nature; at what point in time this obligation arises and when it becomes executable. Substantiation is provided for the thesis that no such legal obligation exists, and the donation retraction actually constitutes a legal sanction for unbearable violation of moral rules. Certain part of the argumentation is based on a study of the matters of descendibility of the so-called maintenance obligation. Reasons are given in support of the view that, where the donor has requested the provision of maintenance on the part of the donee and the latter has later died, the possibility for the donor to retract the donation is not based on any maintenance obligation arising for the heirs as descendants of the donee, but rather on the fact that a right to retraction is present in favour of the donor and the said right may as well be exercised against the universal legal successors to the donee.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
368 Облигационно право : Обща част . София: Сиби, 2007, с. 112
Ангел Симеонов Калайджиев
Преглед
369 Елементарен курс по френско гражданско право : Т. 2. Кн. 1-2. Задължения и договори. София: Без издателство, 1926, с. 330
Амброаз Колен Анри Капитaн
Преглед
370 Учебник по българско гражданско право: Т. 2. Ч. 1-2.. София: Без издателство, 1926, с. 70
Стефан Иванов Главанаков
Преглед
371 Учебник по гражданско право с увод в правото . Свищов: 1948, с. 643-644
Димитър Симеонов Бъров
Преглед
372 Едностранен договор ли е дарението? . - В: Правна мисъл, 1986, 6, с.32
Петко Станев Попов
Преглед
373 Алеаторността на договорите в българското гражданско право . София: Фенея, 2014, с. 47, 279
Стоян Андреас Ставру
Преглед
374 Коментар на Закона за наследството: Т. 6.. София: Без издателство, 1927, с. 393
Димитър Стоянов Тончев
Преглед
375 Облигационно право : Обща част . София: Сиби, 2013, с. 127
Ангел Симеонов Калайджиев
Преглед
376 Договори за придобиване на недвижими имоти между граждани . София: Наука и изкуство, 1990, с. 91
Петко Йорданов Венедиков
Преглед
377 Договор за дарение. София: Софи-Р, 2001, с. 184-185, 393
Кръстю Тинев Цончев
Преглед
378 Задължението за издръжка : Алименти . София: Наука и изкуство, 1956, с. 9
Борис Симеонов Бъров
Преглед