Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Активната завещателна дееспособност според проекта за Закона за физическите лица и мерките за подкрепа Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Венцислав Людмилов Петров
Заглавие на статия: Активната завещателна дееспособност според проекта за Закона за физическите лица и мерките за подкрепа
Паралелно заглавие: The active testamentary capacity under the draft law on natural persons and support measures
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 28
Година: 2017
Книжка: 1
Страници: 25-33
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: testamentary capacity; injunction; imbecility; mental disease
Интернет адрес:
Резюме: The article examines those changes in the legal regulation of the active testamentary capacity which are provided for in the draft Law on Natural Persons and Support Measures – the removal of the substantive-law prerequisites of absence of permanent injunction and capability of reasonable performance of actions on the part of the testator. Consideration is given to the reasons that have brought about the laying down of these two requirements. Argumentation is presented of the need for having them preserved in the legislation, and legal dogmatic, historical, comparative-law and teleological arguments are submitted.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
851 Новата парадигма на правосубектността : Член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. - В: Правна мисъл, 2014, 3, с.93
Анета Генова Мариета Димитрова Велина Станчева Тодорова Надя Шабани Павлета Алексиева
Преглед
852 Римско частно право . София: Софи-Р, 1992, с. 423
Михаил Николов Андреев
Преглед
853 Записки по римско право. София: Без издателство, 1994, с. 148
Петко Йорданов Венедиков
Преглед
854 История и система на римското право : Ч. 3.. София: Без издателство, 1915, с. 1171
Paul Frederic Girard
Преглед
855 Курс по римско право : Т. 2. Кн. 5. Наследствено право. София: Без издателство, 1940, с. 137
Иван Александрович Базанов
Преглед
856 Наследственное право России. Москва: Дашков и К, 2004, с. 74
Олег Владимирович Мананников
Преглед
857 Очерки советского наследственного права. Москва: Наука, 1953, с. 99
Владимир Иванович Серебровский
Преглед
858 Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България . София: Фенея, 2012, с. 513-514
Екатерина Илиева Матеева
Преглед
859 Erbrecht. Koeln: Carl Heymann, 1983, с. 58
Hans Brox
Преглед
860 Наследно право. Скопие: Без издателство, 2009, с. 147-148
Лилана Спировик Трпеновска
Преглед
861 Estates, trusts, and taxes : Cases and materials on the wealth transmission process. New York: Без издателство, 1983, с. 13-19
John T. Gaubatz Ira Mark Bloom
Преглед
862 Система на българското наследствено право. София: Без издателство, 1939, с. 77
Петко Йорданов Венедиков
Преглед
863 Коментар върху Закона за наследството : Т. 2.. София: Без издателство, 1926, с. 6-7
Димитър Стоянов Тончев
Преглед
864 Наръчник по Закона за наследството : Решения и определения на Върховния касационен съд . София: Братя Миладинови, 1942, с. 49
Мико Хинов
Преглед
865 Лекции по българско наследствено право. София: Без издателство, 1919, с. 101
Йосиф Максимов Фаденхехт
Преглед
866 Завещанието в българското наследствено право . София: Фенея, 1995, с. 83
Цанка Тодорова Цанкова
Преглед
867 Завещателна дееспособност. - В: Собственост и право, 2003, 3, с.47
Соломон Израел Розанис
Преглед
868 Въпроси на дееспособността. - В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков, 2014, с.209
Цанка Тодорова Цанкова
Преглед
869 Коментар по закона за наследството : Доктрина, съдебна практика, разбор и обобщения. София: Без издателство, 1993, с. 52
Александър Г. Цонов
Преглед
870 Гражданско право на НРБ : Обща част : Д. 2.. София: Наука и изкуство, 1973, с. 195
Витали Езра Таджер
Преглед
871 Българската дискусия за запрещението между решението на Конституционния съд и Законопроекта за физически лица и мерките за подкрепа. - В: Правна мисъл, 2015, 2, с.114
Велина Станчева Тодорова
Преглед