Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Конкуренция между първични способи за придобиване на вещни права Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Делян Йорданов Недев
Заглавие на статия: Конкуренция между първични способи за придобиване на вещни права
Паралелно заглавие: Rivalry between means of original acquisition of property rights
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 27
Година: 2016
Книжка: 3
Страници: 63
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: alternative application, derogation, original acquisition, specificatiî, accessio, acquisitive prescription, Art. 17, para. 2 of the Obligations and Contracts Act, Art. 78, para. 1 of the Ownership Act
Интернет адрес:
Резюме: Provided there are juridical facts which can be brought under the hypothesis of several legal provisions regulating original acquisition, rivalry occurs between them. In that event there are two possibilities: alternative application (the general case) or derogation (the exception). This article presents them in brief and also examines some specific hypotheses of rivalry such as those between: specificatio and accessio; Art. 17, para. 2 of the Obligations and Contracts Act and Art. 78, para. 1 of the Ownership Act; Art. 79, paras 1 and 2 of the Ownership Act.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
609 Гражданско право на НРБ : Обща част : Д. 1.. София: Софи-Р, 2001, с. 298
Витали Езра Таджер
Преглед
610 Владението: Юридически фрагменти. София: Сиела, 2015, с. 253
Стоян Андреас Ставру
Преглед
611 Гражданско право : Обща част . София: Софи-Р, 2002, с. 141
Мария Николова Павлова
Преглед
612 Промените във вещта - някои въпроси на приращението и преработването. София: Сиела, 2016,
Стоян Андреас Ставру
Преглед
613 Присъединяване, принадлежност, приращение и необособимо надвишаване на правото на строеж. - В: Развитие на правото в глобализиращия се свят : Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер , 2013, 275,
Златимир Стоянов Орсов
Преглед
614 Присъединяването по чл. 97 ЗС - фактически състав и приложно поле. - В: Собственост и право, 2002, 3, с.37
Б. Тушекова
Преглед
615 Елементарно ръководство по гражданско право: [T. 1. Ч. 4.] Имущества, владение, собственост, сервитути . София: Без издателство, 1920,
Марсел Планиол
Преглед
616 Учебник по гражданско право с увод в правото . Свищов: Академично издателство "Ценов", 1948, с. 387
Димитър Симеонов Бъров
Преглед
617 Към съединението на вещи в римското право. - В: Naturalis obligatio в класическото право : Към съединението на вещи в римското право , 2015, с.65
Петко Йорданов Венедиков
Преглед
618 Ново вещно право. София: Без издателство, 2008, с. 221
Петко Йорданов Венедиков
Преглед
619 Придобиване право на собственост чрез приращение и последиците му (чл. 92 ЗС). - В: Правна мисъл, 1966, 4, с.76
Иван Велинов Митов
Преглед
620 Закон за собствеността: Текст, съдебна практика, литeратура, коментарни бележки. София: Лице, 1993, с. 281
Людмил Димитров Цачев Владимир Людмилов Цачев
Преглед
621 За правото на приращение. - В: Правна мисъл, 1941, 5-6, с.385
С. Петков
Преглед
622 "Полуавтоматично" давностно владение. - В: Собственост и право, 2013, 7,
Стоян Андреас Ставру
Преглед
623 За разделянето на придобивните способи на първични и производствени. - В: Собственост и право, 2013, 3,
Делян Йорданов Недев
Преглед
624 Подбрани съчинения. София: Сиела, 210, с. 321
Траян Константинов Конов
Преглед
625 Какви са правата на заложния кредитор срещу невписани като залогодател приобретател на заложено имущество и основание ли е извършената от заложния кредитор продажба на включен в заложено търговско предприятие недвижим имот за заличаване на вписваните върх. - В: Търговско право, 2015, 4, с.27
Траян Константинов Конов
Преглед
626 Облигационно право : Отделни видове облигационни отношения. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002, с. 62
Александър Георгиев Кожухаров
Преглед
627 Облигационно право : Обща част . София: Сиби, 2002, с. 584
Ангел Симеонов Калайджиев
Преглед
628 Проблеми на особените залози: Материали от проведени обучителни семинари в Националния институт на правосъдието . София: Национален институт на правосъдието, 2008, с. 23
Диана Димитрова Митева Вера Иванова Иванова
Преглед
629 Защита на правата на кредитора по учреден особен залог и погасяване на заложното право. - В: Търговско и конкурентно право, 2012, 10,
Диана Димитрова Митева
Преглед
630 Поглед върху някои спорни въпроси на Закона за особените залози. - В: Норма, 2015, 1, с.10
Димитър Иванов
Преглед
631 Българско вещно право . София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1995, с. 279
Любен Илиев Василев
Преглед
632 Правен режим на личната собственост в Народна Република България . София: Издателство на БАН, 1972, с. 104
Александър Паскалев Рачев
Преглед
633 Система на българското вещно право. София: Без издателство, 1947,
Петко Йорданов Венедиков
Преглед
634 Придобиване на движими вещи чрез установяване на добросъвестно и възмездно владение върху тях (чл. 78, ал. 1 ЗС). - В: Въпроси на българското вещно право, 2010, с.548
Стоян Андреас Ставру
Преглед
635 Придобиване по давност на недвижими имоти. София: Нов български университет , 2015, с. 316
Цветалина Аврамова Петкова
Преглед
636 Фигурата на "оригинерния приобретател" на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД. - В: Проблеми на законодателство и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа: Т. 1., 2015, с.247
Делян Йорданов Недев
Преглед
637 За разделянето на придобивните способи на първични и производствени. - В: Собственост и право, 2012, 3,
Делян Йорданов Недев
Преглед
638 Придобиване по давност. София: Институт за държавата и правото БАН, 2014, с. 113
Венцислав Петров Стоянов
Преглед
639 Владението и придобивната давност . Стара Загора: Без издателство, 1928, с. 207
Никола Столфи
Преглед
640 Коментар на новия семеен кодекс . София: Труд и право, 2009, с. 78
Цанка Тодорова Цанкова Методи Марков Марков Анна Хаик Станева Велина Станчева Тодорова
Преглед
641 Семейно право на Република България : Разширен лекционен курс по новия семеен кодекс (2009) . Варна: Университетско издателство "Черноризец Храбър", 2010, с. 139
Екатерина Илиева Матеева
Преглед
642 Въпроси на съпружеската имуществена общност. София: Без издателство, 2010, с. 76
Петко Йорданов Венедиков
Преглед
643 Вещно право : Кратък учебен курс. София: Авалон Пъблишинг, 2001, с. 277
Георги Боянов Боянов
Преглед
644 Относно някои особености във фактическия състав на придобивната давност. - В: Въпроси на българското вещно право, 2010, с.576
Стоян Андреас Ставру
Преглед