Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Форми на правните принципи Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Янаки Боянов Стоилов
Заглавие на статия: Форми на правните принципи
Паралелно заглавие: Forms of legal principles
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 28
Година: 2017
Книжка: 2
Страници: 7
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: legal principle, rule, form of the principle, principle-declaration, principle-right, principle-maxim, ideal, value, idea, basic right/ obligation, assertion, direction, function, effect, application
Интернет адрес:
Резюме: The question of the forms of legal principles is new to the theory of law. Being a definitely institutional and formal phenomenon, law requires that special attention be drawn to its form, including the form of the legal principles. The cognitive order of the categories through which the legal principles are examined consists of the following sequence: the term ‘legal principle’, functions of legal principles, forms and types of legal principles. The forms of the legal principles encompass the whole variety of legal principles, while the types of legal principles particularize this variety through couples of principles. The form of a legal principle expresses the way of its existence, the specifics of its effect and application. Depending thereupon, the forms of legal principles are: principles-declarations, principlesrights/ obligations and principles-maxims.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
975 Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays. New Haven, Connecticut: Без издателство, 1920,
Wesley Newcomb Hohfeld
Преглед
976 Of laws in general. London: Hart Publishing, 1970,
Jeremy Bentham
Преглед
977 A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2013, с. 120
Robert Alexy
Преглед
978 Обща теория на правото : Основни правни понятия . София: Сиби, 2010, с. 296
Росен Владимиров Ташев
Преглед
979 Правната свобода като форма на субективното право : Дисертация за присъждане на научната и образователна степен "доктор". Пловдив: Без издателство, 2015, с. 74
Димитър Вълков Ханев
Преглед
980 Принципи на българското екологично право . София: Фондация Граждани на Новата епоха, 2017, с. 19
Георги Петров Пенчев
Преглед
981 Юридическа техника . София: Сиби, 2002, с. 80
Димитрина Антонова Милкова
Преглед
982 Theory of Legal Principles. Berlin: Springer, 2007, с. 35
Humberto Avila
Преглед
983 Rules, Principles and the Problem of the Limits of Legal Reasoning. - В: On the Nature of Legal Principles. Proceedings of the Special Workshop „The Principles Theory“, held at the 23rd World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), 2010, 133,
Matyas Bodig
Преглед
984 Правото в Стария завет : И защо не подобава да е в Новия завет . София: Фенея, 2006, с. 197
Михайлина Панова Михайлова
Преглед
985 The Principles of Law, the Test of Coherence and Political Morality. - В: On the Nature of Legal Principles, 2010, с.161
Milena Korycka
Преглед
986 Taking Rights Seriously. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997, с. 82
Ronald Myles Dworkin
Преглед
987 Конституционно право . София: Сиела, 2008, с. 765
Емилия Александрова Друмева
Преглед
988 Основните права като принципи на правото. - В: Право и права : Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев, 2016, 48-54,
Янаки Боянов Стоилов
Преглед
989 Онтология на правата на човека : Релацията права на човека - основни права на гражданите. - В: Право и права : Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев, 2016, с.87
Бойка Ивайлова Чернева
Преглед
990 System der subjektiven öffentlichen Rechte. Tuebingen: Mohr, 1905, с. 86
Georg Jellinek
Преглед
991 Regulae iuris : From juristic rules to legal maxims. Edinburgh : Edinburgh University Press, 1966, с. 153
Peter Gonville Stein
Преглед
992 The Model of Rules. - В: An Anthology Philosophy of Law and Legal Theory, 2003, с.54
Ronald Myles Dworkin
Преглед
993 Теория на правната система. София: Сиби, 2006, с. 190
Росен Владимиров Ташев
Преглед
994 Въведение в гражданското право. София: Лик, 1999, с. 264
Jean Carbonnier
Преглед
995 Теория на правото. София: Сиела, 2015, с. 297
Тенчо Колев Дундов
Преглед