Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Дали основните права и задължения на гражданите са принципи на правото? Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Георги Петров Пенчев
Заглавие на статия: Дали основните права и задължения на гражданите са принципи на правото?
Паралелно заглавие: Whether the fundamental rights and obligations of citizens are principles of law?
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 28
Година: 2017
Книжка: 2
Страници: 22
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: fundamental rights and obligations, principles of law, debatable scientific thesis
Интернет адрес:
Резюме: The article deals with one of the debatable scientific theses concerning the legal nature of the principles of law, namely, whether the fundamental rights and obligations of citizens are principles of law. Consideration is given to three basic concepts that are related to this scientific thesis.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
997 Относно принципите на българското екологично право. - В: Право и права : Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев, 2016, с.387
Георги Петров Пенчев
Преглед
998 Конституционно право . София: Сиела, 2013, с. 661
Емилия Александрова Друмева
Преглед
999 Основи на правото на Република България : Ч. 1. . София: Тилиа, 1995, с. 53
Димитрина Антонова Милкова Емилия Александрова Друмева Филип Петков Рачев Чудомир Христов Големинов Венцислав Петров Стоянов Цанка Тодорова Цанкова
Преглед
1000 Онтология на правата на човека : Релацията права на човека - основни права на гражданите. - В: Право и права : Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев, 2016, с.86
Бойка Ивайлова Чернева
Преглед
1001 Юридическо задължение : Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен "доктор". София: Без издателство, 2009, с. 10
Бойка Ивайлова Чернева
Преглед
1002 Конституционная защита прав и свобод личности. Москва: Прогресс, 1993, с. 51
Francois Luchaire
Преглед
1003 Лисабонският договор. - В: Договорът от Лисабон : Консолидирани текстове и коментари , с.28
Jean Paul Jacque
Преглед
1004 Цел и целесъобразност в правото. София: Наука и изкуство, 1983, с. 111
Михайлина Панова Михайлова
Преглед
1005 Договорът от Лисабон - основни промени в първичното право на ЕС. - В: Договорът от Лисабон : Консолидирани текстове и коментари , с.234
Христо Илков Христев
Преглед
1006 Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2002, с. 44
Robert Alexy
Преглед
1007 Fundamental Rights Principles : Disciplining the Instrumentalism of Policies. - В: Arguing Fundamental Rights, 2006, с.33
Kaarlo Tuori
Преглед
1008 Основните права като принципи на правото. - В: Право и права : Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев, 2016, с.51
Янаки Боянов Стоилов
Преглед
1009 Обща теория на правото : Основни правни понятия . София: Сиби, 2010, с. 286
Росен Владимиров Ташев
Преглед
1010 Основи на правото. София: Издателски комплекс - УНСС, 2015, с. 16
Христина Тодорова Балабанова Златка Георгиева Сукарева Георги Боянов Боянов Атанас Петров Василев Любен Андонов Корнезов Димитър Радев Радев Божанка Георгиева Неделчева Борис Богданов Ланджев Симеон Владимиров Тасев Никола Филчев Борисов Бойко Илиев Рашков Таня Николова Йосифова
Преглед
1011 Гражданско право на НРБ : Обща част : Д. 1.. София: Наука и изкуство, 1972, с. 166
Витали Езра Таджер
Преглед
1012 Конституционно право . София: Сиела, 2002, с. 93
Стефан Петков Стойчев
Преглед
1013 Конституционно право на Република България : Т. 3.. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, с. 183
Борис Петров Спасов
Преглед
1014 Основните права на гражданите в Народна Република България. София: Издателство на БАН, 1990, с. 85
Велко Вълканов Иванов
Преглед
1015 Основните задължения на гражданите в Народна република България. София: Издателство на БАН, 1987, с. 8
Велко Вълканов Иванов
Преглед
1016 Сравнително конституционно право . София: Сиби, 2009, с. 214
Евгени Петров Танчев Мартин Кирилов Белов
Преглед
1017 Същност на конституционните ценности и конституционните принципи. - В: Право и права : Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев, 2016, с.100
Мартин Кирилов Белов
Преглед
1018 Принципите на българското наказателно право в Конституцията от 1991 г.. - В: Национална конференция "25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?", 2016, с.241
Р. Костадинова
Преглед
1019 Парламентарно право. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, с. 66
Георги Петков Близнашки
Преглед
1020 Правовые принципы, нормы и судебная практика. - В: Государство и право, 1996, 6, с.18
Николай Сергеевич Малеин
Преглед
1021 Конституционный правопорядок и основные права: юридическая природа и особенности государственной защиты (О методологии научного поиска). - В: Государство и право, 2016, 10, с.12
Борис Сафарович Эбзеев
Преглед
1022 Принцип транспарентности в публичном праве. - В: Государство и право, 2015, 5, с.43
Эльвира Владимировна Талапина
Преглед
1023 Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина: конституционно-правовая характеристика. - В: Государство и право, 2014, 11, с.115
Роман Евгениевич Карасев
Преглед
1024 Система конституционных гарантий обеспечения прав и свобод граждан в условиях формирования в России гражданского общества. - В: Государство и право, 2002, 10, с.19
Сергей Вячеславович Калашников
Преглед
1025 Конституционное право на благоприятную окружающую среду в свете национальной безопасности. - В: Государство и право, 2014, 1, с.80
Михаил Михайлович Бринчук
Преглед
1026 Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles? . - В: Political Theory, 29, 2001, 6, с.766
Juergen Habermas
Преглед
1027 Insights, Errors and Self-Misconceptions of the Theory of Principles. - В: Ratio Juris, 22, 2009, 4, с.448
Ralf Poscher
Преглед