Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Основни права и свободи на чужденците в България (1878-1912) Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Александра Евгениева Айтова
Заглавие на статия: Основни права и свободи на чужденците в България (1878-1912)
Паралелно заглавие: Fundamental rights and liberties of foreigners in Bulgaria (1878-1912)
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 2
Страници: 60
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: After the Liberation, Bulgaria became an assignee of the Ottoman capitulation regime by duress. This was an act by which the Christian Kingdom aimed to preserve the statute of its citizens on Bulgarian territory. The regulation of the fundamental rights of foreigners in Bulgaria, therefore, was arranged by the Capitulations, the Tarnovo Constitution and the primary legislation. The examination of these sources demonstrates that the Capitulations alone were unable to guarantee the rights and liberties of foreigners because of their limited subject matter. In the same time, the Constitution and Bulgarian laws provided a wider range of civil rights and liberties. There were two legal regimes applicable to foreigners: the Capitulations regime and the general regime. Their comparison in the article makes clear that the general regime was preferable and that Bulgaria was a rule-of-law state.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
80 Принос към дипломатическата история на България : Т. 1-3 . София: Без издателство, 1925, с. 1
Богдан Душков Кесяков
Преглед
81 Търновската конституция и режимът на капитулациите в България . - В: Съвременно право, 1999, 4, с.123
Николай Симеонов Натов
Преглед
82 Общи понятия за капитулациите. - В: Юридически преглед, 1903, 8, с.476
Михаил Поповилиев
Преглед
83 I Diplomi Arabi del R. Archivio Fiorentino: Testo Originale con la Traduzione Letterale e Illustrazioni. Firenze: Без издателство, 1863, с. 8
Michele Amari
Преглед
84 De la juridiction francaise dans les echelles du levant et de barbarie. Paris: Durand, 1859, с. 69
Louis Joseph Delphin Feraud-Giraud
Преглед
85 Dictionnaire ou Manuel-lexique du diplomate et du consul. Leipzig: Brockhaus, 1846,
Ferdinand de Cornot Cussy
Преглед
86 Международноправното положение на българската държава през периода 1878-1908. - В: Международни отношения, 1974, 4, с.61
Мария Георгиева Манолова
Преглед
87 Берлинският договор и капитулациите в България след Освобождението. - В: Правна мисъл, 1986, 3, с.27
Михаил Пенев Михайлов Маргарит Николов Ганев
Преглед
88 История на Османската империя . София: Рива, 2011, с. 824
Жан-Луи Баке-Грамон Луи Базин Ирен Белдичану Никоара Белдичану Пол Дюмон Франсоа Жоржон Робер Мантран Андре Реймон Жан-Пол Ру Никола Ватен Жил Венщейн Цветана Борисова Георгиева
Преглед
89 Международният договор - източник на международното частно право : Исторически развитие, въздействие и взаимодействие с други източници. - В: Международният договор - източник на международното частно право : Сборник научни изследвания на Катедра Международно право и международни отношения, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" , 2013, с.44
Йорданка Вълчева Зидарова
Преглед
90 Etude sur la propriete fonciere en pays musulman et specialement en Turquie (rite hanefite) . Paris: Без издателство, 1862, с. 12
Francois-Alphonse Belin
Преглед
91 Capitulations of Ottoman Empire. Washington: Без издателство, 1881, с. 25
Edward Abbott Van Dyck
Преглед
92 Пиратство/корсарство във взаимоотношенията между Великите сили и Османската империя през XVIII век. - В: Историческо бъдеще, 1999, 1-2, с.45
Снежка Крумова Панова
Преглед
93 A Complete Collection of the Treaties and Conventions, and Reciprocal Regulations at Present Subsisting Between Great Britain and Foreign Powers. London: Без издателство, 1840, с. 346
Lewis Hertslet
Преглед
94 Recueil des traites de la Porte ottomane avec les puissances etrangeres. Paris: Без издателство, 1876, с. 15
Ignace de Testa
Преглед
95 Neegociations de la France dans le Levant : Vol. 1. Paris: Без издателство, 1850, с. 121
Ernest Charriere
Преглед
96 The Ottoman Turks in Sixteenth Century French Diplomacy. - В: Sixteenth Century Journal, 16, 1985, 4, с.451
De Lamar Jensen
Преглед
97 Recueil manuel et pratique de traités depuis 1760. Leipzig: Brockhaus, 1846, с. 573
Karl von Martens Ferdinand de Cornot Cussy
Преглед
98 The principal navigations, voyages, traffiques and discoveries of the English nation. Edinburgh: Без издателство, 1889, с. 137
Richard Hakluyt Edmund Goldsmid
Преглед
99 Treaties and tariffs regulating the trade between Great Britain and foreign nations : Vol. 4.. London: Butterworths, 1878, с. 13
Edward Hertslet
Преглед
100 Treaties and tariffs regulating the trade between Great Britain and foreign nations : Vol. 1.. London: Butterworths, 1875, с. 21
Edward Hertslet
Преглед
101 The American diplomatic code : Vol. 2.. Washington: Без издателство, 1834, с. 175
Jonathan Elliot
Преглед
102 Corps universel diplomatique du droit des gens : Vol. 5. P. 3.. Amsterdam: Без издателство, 1731,
Jean Dumont
Преглед
103 Cours diplomatique : Vol. 2.. Berlin: Jan Chretien Dietrich, 1801, с. 968
Georg Friedrich von Martens
Преглед
104 Cours diplomatique : Vol. 3.. Berlin: Jan Chretien Dietrich, 1801, с. 899
Georg Friedrich von Martens
Преглед
105 Du regime des capitulations en Turquie par rapport a la Bulgarie. Geneve: Без издателство, 1903, с. 44
Albert Caleb
Преглед
106 Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman. Paris: Pichon, 1897,
Gabriel Noradounghian
Преглед
107 Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman. Paris: Pichon, 1897,
Gabriel Noradounghian
Преглед
108 Същност на политическите права - конституционни изследвания 2012-2013. - В: Конституционноправна защита на основните права и свободи, 2014, с.60
Наталия Василева Киселова
Преглед
109 Отечествоведение : За ученици от IV отделение в първоначалните училища. Пловдив: Христо Г. Данов, 1885, с. 15
Иван Атанасов Драгнев
Преглед
110 Правата на човека и гражданина. София: Без издателство, 1907, с. 16
Т. Лъвов
Преглед
111 Демократията. Варна: Без издателство, 1898, с. 11
Кръстьо Иванов Мирски
Преглед
112 Правата на българските граждани. София: Книпеграф, 1942, с. 245
Стефан Киров Абаджиев
Преглед
113 За личните свободи. - В: Годишник на държавното висше училище за финансови и административни науки, 2, 1942, с.12
Янко К. Сираков
Преглед
114 Поземлената собственост в българските земи през XIX век . София: Наука и изкуство, 1977, с. 259
Фани Ганева Милкова
Преглед
115 Конституционно право. София: Сиела, 2002, с. 202
Стефан Петков Стойчев
Преглед
116 Фикция на вънземството и капитулации. - В: Юридически преглед, 1903, 9, с.537
Михаил Поповилиев
Преглед
117 Гражданско съдопроизводство : Лекции : Т. 1. Обща част. София: Без издателство, 1910, с. 26
Петър Пенчов Абрашев
Преглед
118 Наказателно право : Т. 1. Обща част. София: Без издателство, 1945, с. 110
Никола Георгиев Долапчиев
Преглед
119 Политически партии организации и движения в България и техните лидери 1879-1949 : Кратък исторически справочник . София: Просвета, 1991, с. 256
Милен Костадинов Куманов
Преглед
120 Програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в България 1879-1918. София: Наука и изкуство, 1992, с. 524
Веска Георгиева Николова Димитър Георгиев Саздов
Преглед
121 Положението на чужденците в България. - В: Юридически преглед, 1930, 1, с.18
Георги Петров Генов
Преглед
122 Развой на кооперативното дело в България. - В: Илюстрован кооперативен сборник : Нашите кооперативни капацитети, 1939, с.30
Тодор Генчов Влайков
Преглед
123 Кооперативните сдружения. - В: Илюстрован кооперативен сборник : Нашите кооперативни капацитети, 1939, 80,
Борис Петров Магеров
Преглед