Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Субективната страна на сделките върху върху неоткрити наследства Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Делян Йорданов Недев
Заглавие на статия: Субективната страна на сделките върху върху неоткрити наследства
Паралелно заглавие: The subjective aspect of transactions with future inheritance
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 3
Страници: 19
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: The legal transactions with future inheritance are examined in the article in relation to the classic classification of legal grounds of nullity to subjective and objective grounds. The study questions the universal validity of this classification and advocates the thesis that this form of legal transactions has a subjective element which is essential, althouth variable. This element concerns the object of transaction, the future inheritance of a certain individual and the presumable status of at least one of the parties. The article argues that the transactions with future inheritance are not necessarily contrary to accepted principles of morality. Therefore, the modern view of the discussed ground of nullity as a specific case of contradiction to the law is accepted in the study

Цитирани публикации

ID Заглавие  
200 Коментар върху Закона за задълженията и договорите : Т. 1.. София: Без издателство, 1929, с. 167
Димитър Стоянов Тончев
Преглед
201 Основанието за нищожност при сделки върху неоткрити наследства. - В: Съвременно право, 1999, 6, с.49
Александър Николов Кацарски
Преглед
202 Гражданско право : Обща част . София: Софи-Р, 2002, с. 534
Мария Николова Павлова
Преглед
203 Недействителност на сделките. София: Фенея, 2012, с. 27
Соломон Израел Розанис
Преглед
204 Основанията за нищожност по чл. 26, ал. І ЗЗД . София: Сиби, 2013, с. 238
Мирослав Митьов Димитров
Преглед
205 Недействителност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. - В: Пазар и право, 2003, 1,
Иван Русчев Русчев
Преглед
206 Гражданско право : Обща част . София: Труд и право, 2012, с. 477
Александър Асенов Джеров
Преглед
207 Курс по българско гражданско право : Т. 3. Облигационно право : Обща част. София: Без издателство, 1934, с. 227
Любен Ангелов Диков
Преглед
208 Коментар на закона за задълженията и договорите. София: Без издателство, 1926, с. 56
Нисим Юда Меворах Давид И. Лиджи Леон Бохор Фархи
Преглед
209 Отговорността за евикция . София: Регули, 1995, с. 73
Иван Русчев Русчев
Преглед
210 Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД . София: Сиби, 2014, с. 163
Красимир Николов Митев
Преглед
211 Алеаторността на договорите в българското гражданско право . София: Фенея, 2013, с. 35
Стоян Андреас Ставру Делян Йорданов Недев Мирослав Митьов Димитров
Преглед
212 Гражданско право : Обща част : Помагало . София: Сиби, 2010, с. 93
Симеон Владимиров Тасев Методи Марков Марков
Преглед
213 Гражданско право : Според новите закони за гражданската регистрация, юридическите лица с нестопанска цел, политическите партии и религиозните общности . София: Издателски комплекс - УНСС, 2003, с. 401
Филип Петков Рачев
Преглед
214 Симулацията в гражданското право . София: Софи-Р, 2001, с. 127
Кръстю Тинев Цончев
Преглед
215 Римско частно право . София: Софи-Р, 1993, с. 283
Михаил Николов Андреев
Преглед
216 Унищожаемост на договорите поради грешка . София: Сиби, 2013, с. 126
Ангел Йорданов Шопов
Преглед